5. spotkanie Klubu „Społeczeństwo” w Opolu

Praca dla człowieka czy człowiek dla pracy? – taki dość prowokacyjny tytuł nosiło piąte spotkanie Klubu Społeczeństwo w Opolu, które odbyło się 20 listopada w gościnnych progach  NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego w Opolu.

Wzmiankowany w tytule spotkania dylemat – jak przekonywał ks. dr Antoni Kaltbach, wieloletni wykładowca KNS – został na płaszczyźnie teoretycznej definitywnie rozwiązany przez Jana Pawła II w encyklice o pracy Laborem exercens, gdzie możemy przeczytać, że to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Jednakże w życiu praktycznym nader często okazuje się, że człowiek bywa podporządkowany pracy. Dzieje się tak bądź z powodu niewłaściwego traktowania pracownika przez pracodawcę, bądź przyczyną tego jest różnorako pojmowany „kult pracy”, u podłoża którego leży materialistyczne przekonanie, że „należy zarabiać, aby móc kupować coraz więcej”.

Grzegorz Adamczyk – zastępca Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  Śląska Opolskiego – zwracał w dyskusji uwagę na konieczność wprowadzenia wolnych niedziel jako prawnego obowiązku. Obok oczywistych przesłanek płynących w wiary w Boga, wedle których niedziela jest Dniem Pańskim, działacz „Solidarności” zwracał uwagę na niedolę, jaka spotyka tych ludzi, którzy są zmuszani do pracy w niedzielę. Ks. dr Waldemar Klinger – dyrektor Wydawnictwa i Drukarni Św. Krzyża – podjął ciekawy temat relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Ma ona swój fundament w sprawiedliwym podziale obowiązków i wynagrodzenia, ale musi być przechylona w stronę międzyludzkiej solidarności. Na tym tle godny docenienia jest śląski etos pracy, który wspólnotę ludzi pracy każde kształtować na podobieństwo tej rodzinnej.

Maria Dragon – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Opolu – podkreślała rolę dobrej atmosfery pracy oraz właściwego podejścia pracodawcy do pracowników. Okazuje się, że te dobra pozamaterialne są wstanie przywiązać pracownika do swojego miejsca pracy skuteczniej niż wysokie wynagrodzenie. Alina Kostęska – dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu – wskazała na Stowarzyszenie jako szczególne miejsce praktycznego urzeczywistnienia nauki społecznej Kościoła na temat pracy. W „Civitas Christiana” tworzymy rodzinną atmosferę, w której każdy może poczuć się doceniony i wysłuchany.

Warto napisać jeszcze kilka słów na temat celu Klubu Społeczeństwo. Jest nim upowszechnianie i wykorzystywanie praktycznej wiedzy o nauce społecznej Kościoła szczególnie wśród osób zaangażowanych w życie społeczne i religijne w środowisku opolskim. Inspiracją naszych działań jest polska edycja ukazującego się od 1991 r. Kwartalnika Społeczeństwo, który na swoich łamach rozwija i popularyzuje myśli społeczną Kościoła.

Michał Kosche