Konkurs Fotograficzny

Poniżej regulamin konkursu fotograficznego:

TEMAT KONKURSU

 „Wy jesteście pokoleniem przyszłości…”

Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w obiektywie młodego pokolenia.

 

CELE KONKURSU

 1. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić młodzież do fotografowania otaczającego nas świata oraz miejsc, w których żyjemy w kontekście nauk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Zwrócenie uwagi na rolę młodzieży w życiu społeczeństwa.
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia.
 4. Zwrócenie uwagi na wartości chrześcijańskie, płynące z nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego .

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl zdjęć.
 3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
 4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik 3).
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej 2 załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Zasady przeprowadzenia konkursu:
 8. a) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 9. b) Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom zdjęcia w wersji tradycyjnej analogowej (format A4 -21×29,7) lub elektronicznej/cyfrowej, zamieszczone na płycie CD/DVD. Fotografie mają zostać zapisane w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 21 cm.
 10. c) Płyta CD/DVD musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika konkursu – dołączona metryczka do koperty ( załącznik 3).
 11. d) Prace powinny zostać doręczone organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 r.
 12. e) Termin ogłoszenia wyników ustala się na 29 maja 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną i umieszczona na stronie organizatorów.

 1. g) Nadesłane zdjęcia i płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.
 2. h) Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie ustalony przez organizatorów i podany laureatom pocztą elektroniczną oraz umieszczony na stronie organizatorów.

 

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście. Organizatorzy w kategoriach:  gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne przewidują przyznanie nagród:  I, II i III (rzeczowe), wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody specjalne. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. Nagrody nieodebrane przez laureatów do 30 czerwca 2017 r. przechodzą do puli nagród kolejnej edycji konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace niezawierające karty zgłoszeniowej, niespełniające wyżej określonych wymagań formalnych, przesłane na nieprawidłowy adres oraz prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane; mogą być natomiast odebrane po jego zakończeniu w Publicznym Gimnazjum w Byczynie w terminie do 30 czerwca 2017 r.
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów oraz przez ich prawnych opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich).
 6. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
 7. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie wizerunku (również dla celów reklamowych konkursu). Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych instytucjach oraz ośrodkach kultury.
 8. Laureaci na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.

 

 

MYŚLI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ W KONKURSIE:

 1. „Głębokie przemiany, jakie zachodzą w świecie, wiążą się z gorączkowym poszukiwaniem nowych wzorów wychowania młodego pokolenia. Idą one tak daleko, że chcą gwałtownie zerwać z całą przeszłością, a zwłaszcza z wychowaniem rodzinnym i religijnym. (…) W powszechnym zamęcie nieokreślonych pragnień i dążeń wzrasta nasza dziatwa i młodzież ciężko dotknięta wszystkimi niedolami zmiennych czasów”.
 2. „Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej Ojczyźnie!”
 3.  „[Młodzi to ci], którzy idą w przyszłość i od których ona zależy…”
 4. „Młodzież jakkolwiek zawiedziona, zdemoralizowana, bezprogramowa, zewnętrznie może być niekiedy dziwna, ale wewnętrznie jest szukająca”.
 5.  „Na każdym niemal polu dzisiejszy człowiek staje przed problemami, z których nie widzi wyjścia. Przyszłość pełna jest niepewności i niebezpieczeństw. […] Te czasy nakładają wielką odpowiedzialność i wymagają bezkompromisowych decyzji” (apel kard. Wyszyńskiego do młodzieży akademickiej).
 6. „[Młodzież tęskni], by człowiek nie był poniewierany i gnębiony […], aby miał wolność myślenia, wyznania, przekonań, a nade wszystko wolność miłowania Boga. Potrzebuje radości i chce wiedzieć, że jest Ktoś, kto ją kocha”.
 7. „[…] człowieczeństwo jest nam zadane. Macie być przede wszystkim ludźmi”.
 8. „[…] do całości wychowania należy wychowanie fizyczne i higieniczne, wychowanie umysłu, woli i uczuć, wychowanie społeczno-zawodowe, narodowo-obywatelskie i moralno-religijne. […] wielkie znaczenie dla pełni wychowania ma wychowanie w duchu Ewangelii Chrystusowej pod kierunkiem Kościoła”.
 9. „[…] młodzi muszą chwycić wszystkie nici zakotwiczone gdzieś w głębi osobowości ludzkiej i ciągnąć je z siebie, aby miały perspektywę nieskończoności. Człowiek bowiem stworzony jest do życia wiecznego”.
 1. „Nasza młodzież musi być przekonana, że bez ofiary i wyrzeczenia się, bez zapomnienia o sobie nie można być nie tylko dobrym specjalistą, ale
  i dobrym chrześcijaninem. Dlatego człowiek współczesny musi posiąść sztukę oddawania się za innych, za cierpiących i słabych, […] za Kościół i Jego wolność”.
 2.  „Młodzież polska musi być mężna, ofiarna, miłująca, dążąca do prawdy, gotowa do służby! Wychowując do ofiarności, trzeba patrzeć na przykłady
  i wzory wielkich ofiar”.
 3. „Macie w człowieczeństwie waszym – rozwijać obraz Ojca Waszego – Boga, wchłaniając w siebie mądrość, dobroć i miłość Bożą. Macie pamiętać, że człowieczeństwo wasze zawsze wynosi was ponad kłamstwo, brutalność czy nienawiść”.
 4. „W rodzinie, w tej najmniejszej i najtrwalszej komórce, człowiek nieustannie się odnawia, nabywa doświadczeń, uczy się miłości i roztropności. Zdobywa mądrość dla przyszłych młodych pokoleń […]”.
 5. „Młodemu pokoleniu, przyszłości narodu, potrzebne jest serce matki, bez niego nawet udyplomowana matka nie potrafi wychować dzieci, nie spełni swych zadań rodzinnych”.
 6. „Możesz odziedziczyć po mądrym ojcu bibliotekę i maszynopisy, ale nigdy nie odziedziczysz jego mądrości. Musisz ją zdobyć sam”.
 7. „Podobnie jak pianista musi wygrać swój artyzm przez sprawność techniczną i wkład duszy, tak i ty twoją mądrość musisz w pracy zdobywać”.
 8. „Trzeba coś z siebie wyrwać, coś w sobie zaprzeczyć, coś sobie odebrać. Odebrać sobie siebie samego, aby całkowicie oddać Bogu”.
 9. „Wy jesteście pokoleniem przyszłości, które ma nauczyć się języka miłości i to nie tylko miłości samego siebie, chociaż kochać siebie dobrze, po Bożemu, to dobra szkoła miłowania innych. Oczywiście, gdy będziemy sprawiedliwi, gdy będziemy taką samą miarą mierzyli innych […]”.

 

ZAŁĄCZNIK   2

KARTA ZGŁOSZENIA

IV Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny

„Wy jesteście pokoleniem przyszłości…”

Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego

w obiektywie młodego pokolenia

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić obowiązkowo)

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić obowiązkowo)

 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić obowiązkowo)

 

telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………

(wypełnić obowiązkowo)

 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić obowiązkowo)

 

Szkoła/Placówka

 

 

…………………………………………………………………………………..……………………………….

(pieczęć)

 

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………………….

Numer pracy Tytuł pracy lub numer sentencji Uwagi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Oświadczam, że jestem autorem/autorką prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego …” (Ustawa z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

– Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego …” (i imprez towarzyszących w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz jego dokumentowania).

– Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane wyłącznie przez Organizatorów na potrzeby konkursu. Po zakończeniu konkursu dane te nie są przechowywane i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone.

 

 

……………………………………………………                                              ……………………………………………………………….

(podpis autora/autorki)                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

                            ZAŁĄCZNIK   3

                           METRYCZKA PRAC

 

 

IV Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny

 

„Wy jesteście pokoleniem przyszłości…”

Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego

w obiektywie młodego pokolenia

 

 

 

                                        Imię i nazwisko     

                                                                                                                                         …………………………………………………………………………………………………..

 

Data urodzenia

 

………………………………………………………………..

 

                                    Szkoła/Placówka

                                         (pieczęć)

 

 

 

 

 

Tytuł pracy

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………